Centrum terapii i informacji
Statut Fundacji
2016-02-22
Statut Fundacji

 

Statut Fundacji

Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie prawa o fundacjach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Wojciecha Szostaka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza –  Wojciecha Radtke w kancelarii notarialnej na ul. Pamiątkowej 2/6, 61-512 Poznań.

§ 2

1.  Siedzibą Fundacji jest Poznań.

2.  Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych.

 

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

Celem Fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej szczególnie w zakresie wsparcia, leczenia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej dla osób dotkniętych zaburzeniami odżywiania i/lub obrazu ciała, oraz osób im pomagających lub zamierzającym im pomagać.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Prowadzenie strony internetowej o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczącej zaburzeń odżywiania i obrazu ciała,

b. Organizowanie odpłatnych szkoleń dla osób zagrożonych zaburzeniami odżywiania i/lub obrazu ciała, chorujących na nie oraz osób im pomagającym lub zamierzającym pomagać, z których dochody przeznaczone zostaną na cele statutowe.

c. Organizowanie działań pro-zdrowotnych w tym spotkań, badań, wykładów i warsztatów ze szczególnym naciskiem na zajęcia o tematyce psychodietetycznej i zaburzeń w obrazie ciała,

d. Gromadzenie informacji dotyczących badań, profilaktyki i leczenia zaburzeń odżywiania i obrazu ciała w Polsce i poza jej granicami,

e. Promocję polskich instytucji państwowych oraz refundowanych instytucji zagranicznych wspierających proces zdrowienia osób z zaburzeniami odżywiania i/lub obrazu ciała,

f. Odpłatną promocję instytucji i osób prywatnych wspierających proces zdrowienia osób z zaburzeniami odżywiania i/lub obrazu ciała z której dochody przeznaczone zostaną na cele statutowe,

g. Prowadzenie portalu społecznościowego o charakterze profilaktyki adekwatnego wizerunku własnego ciała i samooceny z którego dochody przeznaczone zostaną na cele statutowe,

h. Prowadzenie odpłatnych konsultacji i terapii zaburzeń odżywiania i obrazu ciała oraz zaburzeń im towarzyszących z których dochody zostaną przeznaczone na cele statutowe. 

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundacji w toku działania.

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a.            darowizn, spadków, zapisów,

b.            dotacji i subwencji osób prawnych,

c.            dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d.            dochodów z działań fundacji,

e.            odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Zabronionym jest udzielanie pożyczek z majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu oraz pracowników Fundacji.

 

Rozdział IV.

Władze Fundacji

 

Fundator

§ 10

1. Z tytułu pełnienia swoich funkcji Fundator nie pobiera od Fundacji żadnych świadczeń.

2. Do uprawnień Fundatora należy:

1) inicjowanie głównych kierunków działania Fundacji,

2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Zarządu,

4) udzielanie absolutorium członkom organów Fundacji,

5) podejmowanie decyzji dot. odpłatności/braku odpłatności pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (Zarząd jednoosobowy) bądź członka Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia (o ile funkcja Prezesa/członka Zarządu jest pełniona odpłatnie),

6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,

7) dokonywanie zmian statutu Fundacji, w tym również w zakresie zmiany celów Fundacji,

8) powoływanie nowych organów Fundacji, ciał doradczych itp. (innych niż dotychczas istniejące) wraz z określeniem ich statusu i zadań pełnionych w Fundacji, nie kolidujących ze statusem i zadaniami dotychczas istniejących organów Fundacji,

9) inicjowanie zwoływania posiedzeń Zarządu i Rady Fundacji,

10) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji,

11) inne, wskazane w niniejszym statucie.

Zarząd

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się od 1 do 3 członków. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony.

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego powoływany jest Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundator ustanawia jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu.

4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

5. Prezes bądź Członek Zarządu może być odwołany przez Fundatora w każdym czasie.

6. Fundator może w każdej chwili dokonać zmian na stanowisku Prezesa Zarządu (odwołać Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji i przyznać tę funkcję innemu członkowi Zarządu).

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

1) odwołania przez Fundatora,

2) złożenia rezygnacji,

3) śmierci.

§ 12

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego członka Zarządu (dla Zarządu wieloosobowego), na wniosek Rady Fundacji lub Fundatora, przesyłając informację o terminie posiedzenia listem poleconym, kurierem, pocztą elektroniczną lub faksem na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem, wraz z określeniem porządku obrad.

4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

5. Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Zarządu osobiście i nie może być reprezentowany na nich przez pełnomocnika.

6. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia lub podjęcie określonej uchwały.

7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą pisemnych uchwał, podejmowanych bezwzględną większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

8. Każdy członek Zarządu może składać samodzielnie oświadczenia woli w imieniu Fundacji.

§ 13

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw Fundacji, w tym zarządzanie majątkiem Fundacji,

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3) zatrudnianie pracowników Fundacji, w tym przyznawanie i ustalanie ich wynagrodzenia z zastrzeżeniem §10 ust.1 oraz §14 oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących wynagradzania pracowników Fundacji nie prowadzącej działalności gospodarczej,

4) przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, zapisów i innych przysporzeń majątkowych,

5) występowanie z wnioskiem do Fundatora o wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka lub połączenie Fundacji z innymi podmiotami,

6) występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie zmiany statutu, połączenia lub likwidacji Fundacji,

7) sporządzanie sprawozdań, w tym sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji,

8) przedkładanie Fundatorowi do dnia 31 marca każdego roku: rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego,

9) powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji.

§ 14

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia albo otrzymywać wynagrodzenie ryczałtowe, mogą również pełnić funkcję członka Zarządu nieodpłatnie.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

3. Umowy z członkami Zarządu podpisuje Fundator lub pełnomocnik Fundacji powoływany przez Fundatora.

 

 

Sposób reprezentacji

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział. V

Postanowienia końcowe

 

§ 16

Zmian w akcie Fundacji, w tym jej celów, może dokonać Fundator przy zgodzie wszystkich członków zarządu.

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji ministra właściwego do spraw zdrowia zawiadamia likwidator.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

 

Statut został przyjęty dnia  12.12.2015r

Polecamy
20220105-091903-0000
Oferta współpracy
Nasi Partnerzy